Avís legal

 1. DADES IDENTIFICATIVES

1.1.Soluciones y Servicios Telemáticos SL (d’ara endavant, SOLUTEL) és una entitat el domicili social de la qual es troba situat a l’Avinguda de Germans Maristes nº28 oficines 4a FG 46013 València i el CIF de la qual és ESB96661467. El telèfon de contacte és el (+34) 96 316 37 97, i el fax el (+34) 96 374 83 53. L’adreça de correu electrònic de contacte és la següent: [email protected].

Aquesta entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 5831, Llibre 3137, Foli 176, Secció 8a, Full V-55181, Inscripció 1a.

1.2. Així mateix, el nom de domini, titularitat de SOLUTEL, és solutel.es, sent a més propietat solutel.co.uk, solutel.com, solu3net.com

 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Aquestes són les condicions generals (d’ara endavant “condicions generals”) que regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini “solutel.es” (d’ara endavant, Lloc Web), així com les responsabilitats derivades de la utilització de els seus continguts (entenent en endavant per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial). Independentment de les mateixes, SOLUTEL  podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través del Lloc Web.

 

2.2. S’entendrà que l’accés o la simple utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que SOLUTEL  tingui publicades a cada moment en què accedeixi al Lloc Web i que estaran disponibles per als usuaris. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

En aquest sentit, s’entendrà per Usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.

2.3. Així mateix, a través del Lloc Web, SOLUTEL  podrà habilitar terceres entitats perquè publiciten o prestin els seus serveis. En aquests casos, SOLUTEL  no serà responsable destablir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació daquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

2.4. Abans d’utilitzar i/o contractar aquests serveis específics prestats per SOLUTEL, l’Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars corresponents creades a aquest efecte per SOLUTEL. La utilització i/o la contractació d’aquests serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin a la versió publicada per SOLUTEL en el moment en què es produeixi aquesta utilització i/o contractació.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. SOLUTEL, com a autor d’obra col·lectiva, o qualsevol obra o prestacions de qualsevol naturalesa, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i de imatge sobre dels continguts disponibles a través del mateix.

3.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part de SOLUTEL.

3.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (copyright) i qualsevol altra informació d’identificació dels drets de SOLUTEL o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que es puguin contenir en els continguts.

3.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos al Lloc Web si no es compta amb lautorització expressa i per escrit de SOLUTEL o, si escau, del titular o titulars dels drets a què correspongui.

En particular, SOLUTEL  s’oposa de manera expressa que la reproducció de les seves pàgines pugui ser considerada una cita en els termes previstos a l’article 32, 1r paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual.

En cas que estigui interessat en una autorització o llicència per utilitzar en qualsevol forma els continguts del Lloc Web adreceu-vos a 
https://www.solutel.com/contacto/

 1. ACCÉS

4.1. L’accés al Lloc Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts per SOLUTEL o tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini a les corresponents Condicions Particulars, en aquest cas es posaran a la vostra disposició de forma clara.

4.2. Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels Usuaris serà aplicable el que disposa la  Política de Privadesa  recollida al Lloc Web.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del Lloc Web per part de menors d’edat legal, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent.

 1. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

5.1. Els continguts inclosos al Lloc Web es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, llevat que es compti amb la prèvia autorització escrita de SOLUTEL.

5.2. Si per a la utilització i/o contractació d’un servei al Lloc Web, l’Usuari hauria de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per SOLUTEL, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’Usuari.

5.3. En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar immediatament a SOLUTEL  qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, a fi de procedir a cancel·lar-la immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, SOLUTEL  quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per tercers no autoritzats.

5.4. L’accés, navegació i ús del Lloc Web és responsabilitat de l’Usuari, per això l’Usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per SOLUTEL o per personal autoritzat de SOLUTEL relativa a l’ús del Lloc Web i dels seus continguts. Així mateix us instem a que comuniqueu a SOLUTEL  qualsevol fet del que tingui coneixement i suposi una conducta contrària a dret o vulneri drets de qualsevol tercer bé a través de les eines del Lloc Web o bé a través del  formulari de contacte .

5.5. Per tant, l’Usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
 • reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès;
 • emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
 1. ESPAIS I EINES DE PARTICIPACIÓ

6.1. El Lloc Web posa a disposició de l’usuari diferents espais i eines de participació per fomentar la conversa i l’intercanvi d’idees i opinions entre els usuaris. El seu objectiu és romandre obert i accessible per a qualsevol sempre que es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.

Per mitjà d’aquestes eines i espais l’usuari podrà:

Disposar d’un espai propi, anomenat Perfil, que us identificarà sota el vostre nom real o el vostre identificador d’usuari (nick) associat al compte d’usuari. El compte d’usuari podrà, si l’Usuari així ho tria, ser associat a una imatge (avatar) de la seva elecció i que el representarà de manera visual als diferents espais de participació del Lloc Web. Els avatars dels usuaris que l’usuari segueixi i també dels que segueixin l’usuari seran visibles al Perfil perquè pugui estar informat i reconèixer-los fàcilment.

Al Perfil es reflectirà l’activitat de participació al Lloc Web. Els comentaris de l’Usuari són públics i es podran consultar recopilats en un Perfil juntament amb les respostes i les mencions que hagi rebut d’altres usuaris. Altres usuaris podran seguir l’activitat de l’Usuari que es generi al Lloc Web, els comentaris o els concursos i promocions en què l’Usuari hi estigui participant.

Al Perfil es reflectirà l’activitat de participació al Lloc Web. Els comentaris de l’Usuari són públics i es podran consultar recopilats en un Perfil juntament amb les respostes i les mencions que hagi rebut d’altres usuaris. Altres usuaris podran seguir l’activitat de l’Usuari que es generi al Lloc Web, els comentaris o els concursos i promocions en què l’Usuari hi estigui participant.

Al Perfil es reflectirà l’activitat de participació al Lloc Web. Els comentaris de l’Usuari són públics i es podran consultar recopilats en un Perfil juntament amb les respostes i les mencions que hagi rebut d’altres usuaris. Altres usuaris podran seguir l’activitat de l’Usuari que es generi al Lloc Web, els comentaris o els concursos i promocions en què l’Usuari hi estigui participant.

Aquest Perfil serà públic però es mantindran ocultes, només visibles per l’Usuari, certes activitats de caràcter privat (com ara inici de seguiment, continguts moderats, notificacions individuals de participació en promocions i jocs i qualssevol altres notificacions privades)

6.2. Normes de Participació

 • En cap cas no es permetrà la publicació de continguts que de manera manifesta fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. Tampoc no es toleraran, en cap cas, sigui quina sigui la seva fi, els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privades.
 • Tampoc no s’aprovaran missatges que continguin ‘spam’ ni aquells amb enllaços a llocs que no tinguin res a veure amb el motiu de la conversa.
 • Busquem missatges educats per intercanviar opinions, de manera que no es permetran els atacs personals ni els missatges no relacionats amb la conversa.
 • Per evitar comentaris repetits, recomanem llegir primer una conversa abans de participar-hi.
 • L’Usuari és responsable de la totalitat de les manifestacions a internet igual que a qualsevol altre lloc.
 • Els missatges dels usuaris no es corresponen necessàriament amb la nostra línia editorial.
 • El Lloc Web es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol informació o contingut generat als espais de participació.
 • El Lloc Web posa a disposició una eina per a denúncia dels missatges o continguts inadequats accessible mitjançant un botó habilitat a aquest efecte.
 • El Lloc Web declina expressament qualsevol responsabilitat dimanant dels continguts allotjats pels usuaris, sens perjudici d’això adoptarà les mesures oportunes per detectar i atendre reclamacions sobre possible activitats il·lícites per part dels mateixos, reservant-se expressament la possibilitat d’interrompre en qualsevol moment i sense previ avís, temporal o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari els continguts del qual puguin ser considerats il·legals, prohibits o simplement inadequats.
 1. CONTINGUTS GENERATS PER L’USUARI

7.1. En el cas que l’Usuari enviï continguts de qualsevol tipus al Lloc Web, aquest declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

7.2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a SOLUTEL per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, assolint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7.3. SOLUTEL es reserva la facultat de decidir la divulgació o la publicació dels continguts enviats per l’Usuari.

7.4. En cas que els continguts enviats pels Usuaris continguin imatges (incloent per tant l’avatar) l’Usuari declara i garanteix i accepta:

 • Que és més gran als efectes legals.
 • Que és l’autor o titular dels drets de les imatges i que té dret a enviar-les i que no infringeixen cap dret de propietat intel·lectual, de marca o qualsevol altre dret de tercer.
 • Que les citades imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que hi apareixen i que en cas d’aparèixer menors l’esmentat consentiment l’ha prestat per escrit els seus representants legals i podrà acreditar-ho en qualsevol moment que sigui requerit per fer-ho.

7.5. SOLUTEL  es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir i comunicar-les a tots els mitjans propietat de la mateixa.

7.6. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne SOLUTEL  per les anteriors manifestacions.

7.7. L’Usuari cedeix a títol gratuït a UNITAT EDITORIAL, sense caràcter d’exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació amb els continguts enviats (fotografies, imatges amb moviment o sense, textos, informacions, bases de dades, enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). La citada cessió es realitza per a tothom, per la durada màxima actualment prevista a la Llei de Propietat Intel·lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

 1. RESPONSABILITATS I GARANTIES

8.1. SOLUTEL no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que difongui a través del Lloc Web.

8.2. En conseqüència, SOLUTEL  no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin; (v) la manca d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que SOLUTEL  estableix al Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Tot i això, SOLUTEL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió als Usuaris de virus i altres components nocius.

 1. ENLLAÇOS

Enllaços a altres Llocs Web

9.1. Al Lloc Web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. SOLUTEL  no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a què s’estableix un enllaç des del Lloc Web.

9.1. Al Lloc Web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. SOLUTEL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a què s’estableix un enllaç des del Lloc Web.

Enllaços a altres llocs web amb destinació al Lloc Web

9.3. Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web volgués establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenir-se a les condicions i requisits següents:

 • L’enllaç es podrà adreçar a la pàgina principal del lloc web.
 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL de SOLUTEL http://www.solutel.es i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla del Lloc Web. En cap cas, llevat que SOLUTEL ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.
 • A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que SOLUTEL ha autoritzat aquest enllaç, llevat que SOLUTEL ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web volgués incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de SOLUTEL i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
 • SOLUTEL no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que de manera manifesta fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials acceptades generalment.

9.4. SOLUTEL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels continguts, en general.

Serveis prestats per tercers a través del Lloc Web

9.5. SOLUTEL no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d’aquesta pàgina o sobre els quals SOLUTEL únicament actuï com a mitjà via publicitària o prestador de servei d’intermediació.

9.6. SOLUTEL no serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa causats pels serveis prestats per tercers a través d’aquesta pàgina, i en particular, a títol merament enunciatiu, els causats per:

 • l’incompliment de la llei, la moral o l’ordre públic;
 • la incorporació de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxiu o programa que pugui danyar, interrompre o impedir el funcionament normal de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions;
 • la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe.
 • la realització d’actes que constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;
 • la manca de veracitat, exactitud, qualitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles;
 • la infracció dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones o, en general, qualsevol mena de drets de tercers;
 • la inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades, o els vicis i defectes que es puguin generar en la relació amb tercers;
 • l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers.
 1. DURADA I MODIFICACIÓ

10.1. SOLUTEL podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareixen aquestes condicions generals oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als Usuaris.

10.2. La vigència temporal d’aquestes condicions generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en què passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

10.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, SOLUTEL podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment a les presents condicions generals.

 1. GENERALITATS

11.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

11.2. En cas que hi hagi discrepància entre el que estableixen aquestes condicions generals i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

11.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes condicions generals fos(n) considerada(es) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents serveis de SOLUTEL.

11.4. El no exercici o execució per part de SOLUTEL de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia, llevat reconeixement i acord per escrit per part seva.

 1. JURISDICCIÓ

12.1. Les relacions establertes entre SOLUTEL i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, SOLUTEL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.